Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Γ΄ Τάξη
Ηλεκτροτεχνία 2
Ηλεκτρικές Μηχανές
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 22Θ+3Ε
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας-Ηλεκτρικών Μηχανών
Αυτοματισμοί Προγραμματισμένης Λογικής2Θ+3Ε
ΣΥΝΟΛΟ :                                                                                    20 ώρες

Δ' ΤΑΞΗ                                                                           
Ηλεκτροτεχνία
Ηλεκτρικές Μηχανές
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών
Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής2Θ + 4Ε
ΣΥΝΟΛΟ16 ώρες

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός  Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να:

  • Σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
  • Μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.
  • Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  και μηχανών.
  • Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός  Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων  μπορεί να εργαστεί ως:

  • Ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό τους πελατολόγιο.
  • Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.
  • Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή ιδιοκτήτης καταστήματος.
  • Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα).
  • Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης  ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.).
  • Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  στις  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Νομοθεσία:   Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/12.06.2013, τ? Α?, άρθρο 5)
Επαγγελματικές  Άδειες 1.    Βεβαίωση  αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας (πτυχίο) 2.    Άδεια  Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας (πτυχίο + 2 χρόνια προϋπηρεσία ως Τεχνίτης μετά τη βεβαίωση αναγγελίας). 3.    Άδεια Εγκαταστάτη  Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας (άδεια αρχιτεχνίτη + 12 μήνες  προϋπηρεσία σε φωτοβολταϊκά  μικρής κλίμακας + εξετάσεις). 4.    Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ηςομάδας Α΄ Ειδικότητας (Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας + 36 μήνες σε εγκαταστάσεις Α’ Ειδικότητας + εξετάσεις ή Άδεια Εγκαταστάτη Φωτοβολταϊκών συστημάτων  μικρής κλίμακας + 24 μήνες σε εγκαταστάσεις Α’ Ειδικότητας + εξετάσεις) 5.    Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ηςομάδας Α’ Ειδικότητας (Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ηςομάδας Α’Ειδικότητας + 24 μήνες σε εγκαταστάσεις Α’ Ειδικότητας + εξετάσεις)
Νομοθεσία:Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/12.06.2013, τ? Α?, άρθρο 7)
Επαγγελματικές  Άδειες 1.    Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων Σωλήνων & Επιγραφών (πτυχίο) 2.    Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ’ Ειδικότητας (πτυχίο + βεβαίωση αναγγελίας + 2 χρόνια σε εγκαταστάσεις Γ’ Ειδικότητες + εξετάσεις).
Νομοθεσία:Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/12.06.2013, τ? Α?, άρθρο 9)
Επαγγελματικές Άδειες 1.    Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας (πτυχίο). 2.    Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας  (πτυχίο + 2 χρόνια προϋπηρεσία ως Τεχνίτης). 3.    Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου  Δ’ Ειδικότητας (Άδεια  Αρχιτεχνίτη + 2 χρόνια  σε εγκαταστάσεις Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις). 4.    Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ηςομάδας Δ’ Ειδικότητας (Άδεια Αρχιτεχνίτη + 3 χρόνια σε εγκαταστάσεις Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις ή Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας + 12 μήνες σε εγκαταστάσεις 1ηςομάδας Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις). 5.    Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ηςομάδας Δ’ Ειδικότητας (Άδεια Αρχιτεχνίτη + 3 χρόνια σε εγκαταστάσεις 2ηςομάδας  Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις ή Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας + 12 μήνες  σε εγκαταστάσεις 2ηςομάδας Δ’ Ειδικότητας + εξετάσεις ή  Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ηςομάδας Δ’ Ειδικότητας +εξετάσεις).
Νομοθεσία:Ν 4254/2014, άρθρο 1  παρ. Η2 (ΦΕΚ 85/2014, τ.? Α?.)
Δεν απαιτείται Άδεια άσκησης επαγγέλματος για εργασία στον Κινηματογράφο – Τηλεόραση ως: 1.    Β’ Ηλεκτρολόγος (βοηθός χειριστής φωτιστικών σωμάτων), στους έχοντες άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας, 15 kw και άνω) 2.    Α’  Ηλεκτρολόγος (χειριστής φωτιστικών σωμάτων) στους αδειούχους Ηλεκτρολόγους Γ’ Ειδικότητας,  κατηγορίας 75 kw και άνω ή 400 ημερομίσθια ως Β’ Ηλεκτρολόγος) 3.    Χειριστής γεννήτριας (στους κατόχους άδειας Α’ Ηλεκτρολόγου) 4.    Βοηθός τεχνουργού ειδικών εφφέ 5.    Τεχνουργός ειδικών εφφέ