Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Γ' ΤΑΞΗ
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Δίκτυα Υπολογιστών
Προγραμματισμός Υπολογιστών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Δίκτυα Υπολογιστών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
Ειδικά θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
20 ώρες

Οι κύριες δραστηριότητες, στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» αφορούν σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Ο διπλωματούχος μπορεί να εργαστεί ως τεχνικός πληροφορικής στα πλαίσια δραστηριοτήτων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Αναλυτικότερα, μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο, σε Οργανισμούς ή στον Ιδιωτικό τομέα στην :

                α) Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες,

β) συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, στη ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια,

γ) πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών(hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

δ) αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής – υλοποίηση – συντήρηση εφαρμογών λογισμικού εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.