Συνέχιση Εγγραφών 2018-2019

Οι εγγραφές για το Σχ. Έτος 2018-19 στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου θα συνεχισθούν από 3-11 Σεπτεμβρίου 2018 ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών TAXISNET, μέσω της εφαρμογής “e-εγγραφές” στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Επίσης τα δικαιολογητικά εγγραφής που πρέπει να προσκομιστούν στο Σχολείο μετά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και για την ολοκλήρωσή της μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου 2018 είναι:

α) Απολυτήριος τίτλος

β) Εκτυπωμένη η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής

γ)  Πιστοποιητικό γέννησης του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής ή η μαθήτρια

δ) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, που συμπληρώνεται στο σχολείο.

ε) Μία Φωτογραφία

στ) Για ανηλίκους μαθητές: Υπεύθυνη δήλωση γονέων ή κηδεμόνων τους ότι απασχολούνται σε οικογενειακή ή άλλη επιχείρηση.