Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχολική διαρροή – φοίτηση
A/A Στόχος Βελτίωσης
1
1)Να αποτυπωθεί το μέγεθος της Μαθητικής Διαρροής σε σχέση με
τα χαρακτηριστικά των ενήλικων μαθητών.
2)Να διερευνηθούν οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη φοίτηση των
μαθητών όσον αφορά τους ίδιους ,το περιβάλλον τους και τη
σχολική μονάδα.
3)Να αναζητηθούν τρόποι πρόληψης και περιορισμού της μαθητικής
διαρροής

Σχέδιο Δράσης
Δυσκολίες φοίτησης των ενήλικων
μαθητών στο Εσπερινό ΕΠΑΛ


Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
A/A Στόχος Βελτίωσης
1
1)Να διαμορφωθούν τρόποι διαχείρισης εντάσεων ώστε να
επιτευχθεί συναινετικό πλαίσιο ενδοσχολικής συμπεριφοράς των
μαθητών.
2)Να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των
μαθητών και η αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων .
3) Να αξιοποιηθούν τρόποι περαιτέρω συνεργασίας σχολείου-
γονέων για θέματα συμπεριφοράς των ανήλικων μαθητών.

Σχέδιο Δράσης
Ένα σχολείο που προάγει την
ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη
των μαθητών.
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχέσεις σχολείου – οικογένειας
Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


Διοικητική λειτουργία
Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
A/A Στόχος Βελτίωσης
1
1)Να βρεθούν τρόποι καλύτερης αξιοποίησης του εκπαιδευτικού
προσωπικού.
2)Να πραγματοποιηθεί ψηφιοποίηση και απλοποίηση του αρχείου
και της γραφειοκρατίας του σχολείου.
3)Να γίνει προσπάθεια εκσυγχρονισμού των κτηριακών και άλλων
υποδομών του σχολείου με τις κατάλληλες ενέργειες προς όλους
τους υπεύθυνους φορείς.

Σχέδιο Δράσης
Ένα καλύτερο σχολείο για όλους
Σχολείο και κοινότητα
Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος