Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2021-2022

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου
Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του πρώην Πολυκλαδικού και το διδακτικό ωράριο
λειτουργίας του είναι 17.30-22.00. Χρησιμοποιεί δύο από τα τρία κτίρια του συγκροτήματος (Α και Γ) τα οποία
στον πρωινό κύκλο χρησιμοποιούνται από το 4ο ΓΕΛ Αγρινίου και το 1ο ΕΠΑ.Λ Αγρινίου.
Στο συγκρότημα στεγάζεται και το Εργαστηριακό Κέντρο Αγρινίου, όπου διδάσκονται τα Εργαστηριακά
μαθήματα. Στο Ε.Κ. καθημερινά εκπαιδεύονται μαθητές και από τα 3 ΕΠΑ,Λ της πόλης (1ο,2ο,Εσπερινό) ενώ σε
κάποιες ώρες από το ωράριο του Εσπερινού καταρτίζονται και οι εκπαιδευόμενοι του ΔΙΕΚ Αγρινίου το οποίο
επίσης συστεγάζεται στο συγκρότημα.
Το συγκρότημα βρίσκεται στην άκρη της πόλης, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.
Το μαθητικό δυναμικό του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Αγρινίου το σχολικό έτος 2021-2022 ήταν 250 μαθητές-τριες. Πιο
συγκεκριμένα:
στην Α Τάξη λειτούργησαν 2 τμήματα με 29 μαθητές.
Στη Β Τάξη λειτούργησαν 5 τομείς με συνολικά 103 μαθητές.
Τομέας Υγείας- Πρόνοιας-Ευεξίας με 46 μαθητές (2 τμήματα). Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας με 4 μαθητές.
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με 9 μαθητές.
Τομέας Μηχανολογίας με 32 μαθητές (2 τμήματα).
Τομέας Πληροφορικής με 12 μαθητές.
2 τμήματα Γενικής Παιδείας με 41 μαθητές.
Στη Γ Τάξη λειτούργησαν 8 ειδικότητες με συνολικά 118 μαθητές ως εξής:
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με 7
μαθητές Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών με 13
μαθητές Τεχνικός Οχημάτων με 27 μαθητές (2 τμήματα)
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με 11 μαθητές
Βοηθός Νοσηλευτή με 23 μαθητές (2 τμήματα)
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή με 17 μαθητές Αισθητικής Τέχνης με 13 μαθητές
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών με 7 μαθητές
2 τμήματα Γενικής Παιδείας με 35 μαθητές.
Από αυτούς 63 είχαν ανεπαρκή φοίτηση. Ένας μόνο από τους υπόλοιπους 187 παραπέμφθηκε στην Ειδική
Εξεταστική περίοδο του Ιουνίου για την απόκτηση πτυχίου.
23 μαθητές αιτήθηκαν επιδότησης μεταφοράς λόγω της μεγάλης απόστασης της οικίας τους από το σχολείο,
αλλά και της χρήσης δικού τους μεταφορικού μέσου λόγω του ότι είναι ενήλικες. Επίσης έγινε χρήση 5 ταξί.
Το έτος αυτό στο σχολείο υπηρέτησαν 29 εκπαιδευτικοί , 8 ειδικοτήτων γενικής παιδείας , 6 Mηχανολόγοι , 3
Hλεκτρολόγοι , 2 Oικονομολόγοι ,3 Πληροφορικής, 3 Νοσηλευτικής ,2 Αισθητικής,2 Φυσικοθεραπείας. Από
αυτούς 5 ήταν αναπληρωτές, 2 από αυτούς διορίστηκαν στα πλαίσια του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα
ΕΠΑ.Λ.(ΜΝΑΕ),μεταξύ των οποίων και 1 Ψυχολόγος.
Στο σχολείο δεν υπάρχει γραμματέας ,ένα αίτημα χρόνων που δεν έχει ικανοποιηθεί με αποτέλεσμα να αυξάνεται
ο γραφειοκρατικός φόρτος της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών του σχολείου.
Κατά το σχολικό έτος 2021-22 υπηρετούσε μια καθαρίστρια με σύμβαση ΙΔΟΧ. Δεν υπήρχε φύλαξη του
συγκροτήματος με συμβασιούχο φύλακα παρά μόνο για το διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022(2 μήνες).
Οι περισσότεροι μαθητές του σχολείου προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα και
αντιμετωπίζουν τη φοίτηση τους στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ως ένα εφόδιο για εύρεση εργασίας ή καλυτέρευση της
εργασίας που ήδη έχουν ,ενώ κάποιοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Χρήση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών με έμφαση στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο.
Υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών με ενίσχυση των
δράσεων που απαιτούσαν την ενεργό συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών.
Καλλιέργεια του σεβασμού και της εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.
Στοχευμένες δράσεις από την Ψυχολόγο για μαθητές που αντιμετώπιζαν προσωπικά,επαγγελματικά και
προσωπικά προβλήματα .
Σημεία προς βελτίωση
Προσπάθεια περαιτέρω μείωσης της διαρροής που οφείλεται όμως κυρίως σε εξωγενείς προς το σχολείο
παράγοντες.Προσπάθεια της Διεύθυνσης για τον τομέα της μεταφοράς μαθητών.
Προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της σχέσης των μαθητών μεταξύ τους με νέες Δράσεις που θα εμπλέκουν τους
ίδιους και θα απαιτούν τη συνεργασία τους.
Προσπάθεια νέων επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Πλήρης καταγραφή των προβλημάτων του σχολέιου και αρχή προσπάθειας επίλυσής τους.
Εξορθολογισμός των διοικητικών και γραμματειακών υπηρεσιών του σχολείου.
Ψηφιοποίηση του Αρχείου του σχολείου.
Πολύ καλή συνεργασία της Διεύθυνσης με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές, τους γονείς-κηδεμόνες και
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σημεία προς βελτίωση
Ο φωτισμός των αιθουσών αλλά και των εξωτερικών χώρων λόγω της λειτουργίας του εσπερινού ωραρίου και
της μη συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων πολλές φορές δεν είναι επαρκής για την εκπαιδευτική διαδικασία
Επίσης λόγω της παλαιότητας αλλά και της ελάχιστης συντήρησης των κτιρίων εμφανίζονται προβλήματα στα
δομικά υλικά τους (τοιχοποιία, οροφή κτλ).Η ανταπόκριση του Δήμου κρίνεται πλημμελής.
Δεν υπήρξε Φύλαξη ενός χώρου 27 στρεμμάτων σε νυχτερινό ωράριο παρά μόνο για 2 μήνες.
Δεν υπάρχει επιστάτης στο σχολείο.
Δεν υπάρχει Γραμματέας ,γεγονός που επιφορτίζει με μεγάλο βάρος τη Διοικηση,ενώ ταυτόχρονα το Υπουργείο
αυξάνει τη γραφειοκρατία.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα ΜΝΑΕ σε συνεργασία με τους μαθητές
Σημεία προς βελτίωση
Λόγω του ωραρίου του σχολείου (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ) οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να συμμετάσχουν σε όλες τις
επιμορφώσεις που επιθυμούν.
Λόγω της ηλικίας και των υποχρεώσεων των μαθητών είναι δύσκολο να δοθεί η ευκαιρία για υλοποίηση
περισσοτέρων προγραμμάτων,κυρίως ERASMUS
Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Σχολική διαρροή – φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια
Πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 3 Δράσεις από 15
εκπαιδευτικούς και τη συμμετοχή όλων των μαθητών στις 2 από αυτές(εκτός από τη
Δράση διοικητικής λειτουργίας της οποίας όμως τα αποτελέσματα είχαν θετική
επίπτωση στη λειτουργία του σχολείου και κατ’επέκταση στους μαθητές.
Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων
Ιεράρχηση των προβλημάτων και αναγκών του σχολέιου,(Δράσεις 1-3).
Βαθύτερη διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και προσπάθειες επίλυσής τους(Δράσεις
1 και 2).
Μείωση της γραφειοκρατίας του σχολείου(Δράση 3).
Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν
Η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών εξαιτίας και της αύξησης των καθηκόντων τους.
Υπήρχαν δυσκολίες στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και στις ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις της
Ψυχολόγου λόγω των πολλών απουσιών πολλών μαθητών,αλλά και της δυσκολίας ορισμένων να παραδεχτούν
τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν.
Στο κομμάτιο της Δράσης πάνω στη διοικητική λειτουργία υπήρξαν εξωγενείς περιορισμοί(πλημμελείς υπηρεσίες
του Δήμου).
Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).
Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις
Θέμα 1
Άξονας
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Ειδικότερο Θέμα
Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.