Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
Πληροφορίες Φοίτησης

Εγγραφές – Μετεγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι εγγραφές των μαθητών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ για κάθε σχολικό έτος, γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.  Οι ακριβείς ημερομηνίες (για ηλεκτρονικές εγγραφές και κατάθεση δικαιολογητικών στο σχολείο) ανακοινώνονται κάθε χρονιά από το Υπουργείο Παιδείας. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο. Εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ’ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου. Οι απουσίες των μαθητών για το διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων ως την ημέρα της εκπρόθεσμης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών TAXISNET

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1) Τίτλος σπουδών

για την Α’ τάξη πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου και για τις Β’ και Γ’ τάξεις αντίγραφο τίτλου σπουδών (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Α’ και Β’ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ), ανάλογα την τάξη εγγραφής.

2) Φωτοτυπία ταυτότητας

3) Πιστοποιητικό γεννήσεως του δήμου ή κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο/η μαθητής/ια.

4) Εκτυπωμένη τη βεβαίωση ηλεκτρονικής εγγραφής.

5) (μόνο για ανηλίκους μαθητές) Αντίγραφο βιβλιαρίου εργασίας και βεβαίωση εργοδότη

επίσημη μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι συγγενικό πρόσωπο α’ και β’ βαθμού αντί της βεβαίωσης υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

6) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί το σχολείο

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο σχολείο εντός προκαθορισμένης, από το Υπουργείο Παιδείας, προθεσμίας. Προηγείται πάντα η ηλεκτρονική εγγραφή.

! Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής δεν επιστρέφεται, αν έχει κατατεθεί, ο πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο Γυμνασίου)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι μετεγγραφές μαθητών/ιών από και σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε Σχολικού Έτους, εκτός ειδικών περιπτώσεων και μόνο από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ, που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι τη λήξη του Α’ τετραμήνου.